Cung cấp thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe của Nhật Bản tới thế giới !

Liên hệ

  • 1.Nhập thông tin
  • 2.Xác nhận
  • 3.Hoàn tất

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH CJT Việt Nam qua mẫu liên hệ này.
Hãy điền các thông tin cần thiết và nhấn nút kiểm tra lại.

Chính sách bảo mật

Công ty TNHH CJT Việt Nam (sau đây gọi là 'chúng tôi') nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và sẽ nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên các chính sách sau:。

1. Về việc thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân bằng phương thức hợp pháp và công bằng.

2. Về việc sử dụng thông tin cá nhân

(1) Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng đã được nêu khi thu thập thông tin, chỉ khi cần thiết cho việc thực hiện công việc.
(2) Khi chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba hoặc giao việc xử lý thông tin cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng về bên thứ ba đó và thực hiện giám sát chặt chẽ để đảm bảo bí mật được giữ gìn.

3. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của người đó, trừ khi theo quy định của pháp luật, cần thiết để bảo vệ sự sống, cơ thể hoặc tài sản của một người, cần thiết đặc biệt cho sức khỏe cộng đồng hoặc phát triển sức khỏe trẻ em, hoặc cần thiết để hợp tác với các cơ quan công cộng như cảnh sát, tòa án.

4. Về quản lý thông tin cá nhân

(1) Chúng tôi duy trì tính chính xác của thông tin cá nhân và quản lý an toàn thông tin đó.
(2) Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp chống lại truy cập trái phép, virus máy tính, v.v., để ngăn chặn mất mát, phá hủy, chỉnh sửa, rò rỉ thông tin cá nhân.

5.Về việc tiết lộ, chỉnh sửa, dừng sử dụng, xóa thông tin cá nhân

Chúng tôi xác nhận rằng người dùng có quyền yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, dừng sử dụng, xóa thông tin cá nhân của họ, và sẽ nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu đó trong phạm vi hợp lý.

6. Về tổ chức và hệ thống

(1) Chúng tôi bổ nhiệm một người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân và thực hiện quản lý chính xác thông tin cá nhân.
(2) Chúng tôi thực hiện đào tạo và huấn luyện về bảo vệ thông tin cá nhân và phương pháp quản lý đúng đắn cho nhân viên, nhằm đảm bảo xử lý thông tin cá nhân một cách chính xác trong công việc hàng ngày.

7. Tuân thủ và cải tiến pháp luật, quy chuẩn

Chúng tôi tuân thủ luật lệ và quy chuẩn áp dụng cho thông tin cá nhân, và nỗ lực liên tục xem xét và cải tiến các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân theo nhu cầu kinh doanh và sự thay đổi môi trường.

Công ty TNHH CJT Việt Nam

Phân phối thực phẩm chức năng

Gia công ủy thác đơn hàng OEM dành cho thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn hứng thú với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi”

Để biết thêm về thông tin sản phẩm
Vui lòng tham khảo ở link này

Để biết thêm về thông tin nhà máy
Vui lòng tham khảo ở link này

PAGETOP